แผนการจัดการเรียนรู้

                      ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                 วันจันทร์          แม่ปลาใจดี

                 วันอังคาร         ช่วยแม่ตากผ้า

                 วันพุธ               ไข่ตุ๋น

                 วันพฤหัสบดี     ปลาน้อยสอนแปรงฟัน (บ้วนปาก)

                 วันศุกร์              กระโดดสูง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 18-22 ธันวาคม2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน