แผนการจัดการเรียนรู้

                                    ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                   วันจันทร์                 พ่อปลาปุ้มปุ้ย

                   วันอังคาร                ช่วยพ่อซักผ้า

                   วันพุธ                      วุ้นปลาน้อย

                   วันพฤหัสบดี           ปลาน้อยสอนแปรงฟัน (บีบยาสีฟัน/แปรงฟัน)

                   วันศุกร์                    กระโดดสูง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 11-15 ธันวาคม2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน