แผนการจัดการเรียนรู้

                             ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชนิดของปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                       วันจันทร์        ปลาสามสี

                      วันอังคาร        ล้างผักผลไม้

                      วันพุธ              บิงชูปลาน้อย (น้าแข็งใสใส่เครื่อง)

                      วันพฤหัสบดี   ทาความสะอาดล้างเท้า/ขา

                      วันศุกร์           เหยียบลูกโป่ง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 4-8 ธันวาคม2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน