แผนการจัดการเรียนรู้

                         ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชนิดของปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์           ปลาน้อยว่ายน้า

             วันอังคาร          ล้างแก้วน้า

             วันพุธ                บัวลอย

             วันพฤหัสบดี      ทาความสะอาดหลังการขับถ่าย

             วันศุกร์              เหยียบลูกโป่ง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน