แผนการจัดการเรียนรู้

                   ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชนิดของปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                   วันจันทร์         พี่ปลาแสนสวย

                   วันอังคาร        ล้างถาดอาหาร

                   วันพุธ            บีลักกี้ทอด

                   วันพฤหัสบดี  ทาความสะอาดหลังรับประทานอาหาร

                   วันศุกร์           เหยียบลูกโป่ง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน