แผนการจัดการเรียนรู้

                           ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ส่วนประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                 วันจันทร์            ป. ปลาตากลม (ปะติด)

                 วันอังคาร           ป. ปลาสอนจัดห้อง (จัดของเล่น)

                 วันพุธ                ซูชิหน้าปลา

                 วันพฤหัสบดี      มารู้จักอวัยวะต่างๆของพี่ปลากัน (เกล็ด,หาง)

                 วันศุกร์              เต้นประกอบเพลงร่างกายอยู่ไหน

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน