แผนการจัดการเรียนรู้

                         ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ส่วนประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                วันจันทร์          มารู้จักพี่ ป. ปลากัน (ระบายสี)

                วันอังคาร         ช่วยพี่ปลาทาความสะอาด(กวาดห้อง/ถูพื้น)

                วันพุธ               ทอดมัน

                วันพฤหัสบดี     มารู้จักอวัยวะต่างๆของพี่ปลากัน (ครีบ,เหงือก)

                วันศุกร์              เต้นประกอบเพลงร่างกายอยู่ไหน

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน