แผนการจัดการเรียนรู้

                                  ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ส่วนประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                  วันพุธ                ปลาทอดแสนอร่อย

                  วันพฤหัสบดี      มารู้จักอวัยวะต่างๆของพี่ปลากัน (หัว,ตา,ปาก)

                  วันศุกร์               เต้นประกอบเพลงร่างกายอยู่ไหน

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน