แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บานไม่รู้โรย

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์           @   โรยได้โรยดี(โรยทรายสี)

                             วันอังคาร          @   ทำความสะอาดห้องเรียน

                             วันพุธ                @   ปั่นช่วยโลก

                             วันพฤหัสบดี      @   เย็นชื่นชุ่มฉ่ำ(อาบน้ำ)

                             วันศุกร์              @   พี่ดอกไม้ทำไอศครีม

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  1216  มีนาคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นางสาวรัตนาภรณ์     เภาคำภา