แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บานชื่นชื่นใจ

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์             @   ดอกไม้เปลี่ยนสี(ปะติดสำลี)

                             วันอังคาร           @   พี่ดอกไม้ช่วยกันเก็บขยะ

                             วันพุธ                @   ปั่นช่วยโลก

                             วันพฤหัสบดี      @   เย็นชื่นชุ่มฉ่ำ(อาบน้ำ)

                             วันศุกร์               @   พี่ดอกไม้ยำมาม่า

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  5มีนาคม 2561   เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา