แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  บานชื่นชื่นใจ

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   โมบายดอกไม้

                             วันอังคาร          @   ปลูกต้นบานชื่น

                             วันพุธ                @   วิ่งแตะขอบฟ้า(วิ่งบนหลู่วิ่ง)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้พับผ้า

                             วันศุกร์              @   พี่ดอกไม้ชอบบัวลอยไข่หวาน

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  26  กุมภาพันธ์ –2  มีนาคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา