แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดาวกระจายเต็มท้องฟ้า

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   เป่ากระจาย(เป่าสี)

                             วันอังคาร          @   ปลูกต้นดาวกระจาย

                             วันพุธ                @   ดอกไม้กระจาย(โยนโบว์ลิ่ง)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้ซักผ้า

                             วันศุกร์              @   พี่ต้นไม้ทำทับทิมกรอบ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  1216 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา