แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดอกทานตะวันชูช่อ

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์           @   ประดิษฐ์ดอกทานตะวัน

                             วันอังคาร         @   ปลูกต้นทานตะวัน

                             วันพุธ               @   พี่ดอกไม้เดินทรงตัว

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้ล้างห้องน้ำ

                             วันศุกร์               @   เหลืองอร่ามเต็มจาน(ข้าวโพดคลุกเนย)

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  29  มกราคม–2 กุมภาพันธ์  2561   เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา