แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  คุณนายตื่นสายบานในใจ

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   คุณนายล้มลุก(ตุ๊กตาล้มลุก)

                             วันอังคาร         @   พี่ดอกไม้กวาดบ้าน

                             วันพุธ               @   พี่ดอกไม้เดินทรงตัว

                             วันพฤหัสบดี     @   พี่ดอกไม้แปรงฟัน

                             วันศุกร์              @   พี่ดอกไม้ทำทอดมันกุ้ง

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  2226  มกราคม  2561  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา