แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  คุณนายตื่นสายบานในใจ

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์            @   แต่งแต้มสีสันด้วยคุณนายตื่นสาย

                             วันอังคาร           @   ปลูกคุณนายตื่นสาย

                             วันพุธ                @   ท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ดอกไม้แปรงฟัน

                             วันศุกร์              @   พี่ดอกไม้ทำขนมฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่ 15 19  มกราคม 2561  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา