แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง :   ดอกไม้สุดสวย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

                             วันอังคาร         @   เรียนรู้เรื่องดอกไม้

                             วันพุธ               @   เกมส์แยกสีดอกไม้

                             วันพฤหัสบดี      @   เรียนรู้เรื่องสรรพคุณของดอกไม้

                             วันศุกร์               @   วุ้นดอกไม้

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่ 812  มกราคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา     เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์      เภาคำภา