แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  พลูด่างนำโชค 

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์         @   โมบายใบพลูด่าง

                             วันอังคาร         @   ปลูกพลูด่าง

                             วันพุธ               @   เกมส์หาพลูด่างในถ้ำ

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้รูดซิบ

                             วันศุกร์               @   พี่ต้นไม้ทำหมูย่างลมควัน

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่ 15 มกราคม 2561  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา