แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลิ้นมังกรพารวย 

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์           @   ออมสินพารวย(ประดิษฐ์ออมสิน)

                             วันอังคาร         @   พี่ต้นไม้ล้างแก้ว

                             วันพุธ                @   มังกรห้อยโหน

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ติดกระดุม

                             วันศุกร์               @   พี่ต้นไม้ทำฮอตดอกโมเลน

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่ 25 29  ธันวาคม 2560  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา