แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องลิ้นมังกรพารวย 

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์           @   ภาพสวยด้วยมือเรา

                             วันอังคาร         @   ปลูกต้นลิ้นมังกร

                             วันพุธ                @   วิ่งหนีมังกร(วิ่งบนหลู่วิ่ง)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ติดกระดุม

                             วันศุกร์               @   พี่ต้นไม้ทำผักชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่ 18 22  ธันวาคม 2560  เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา