แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องต้นวาสนาดี

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์           @   ปะติดรูปต้นไม้

                             วันอังคาร          @   พี่ต้นไม้ล้างแก้ว

                             วันพุธ                  วาสนาลอยมา  วาสนาลอยไป  (โยนบอล)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ใส่กางเกง

                             วันศุกร์              @   พี่ต้นไม้ทำไก่ทอด

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  11-15  ธันวาคม   2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา