แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ต้นวาสนาดี

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์          @   โมเดลต้นไม้

                             วันอังคาร         @   ปลูกต้นวาสนา

                             วันพุธ               @   เติมเต็มน้ำใจ (ขนน้ำ)

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ใส่เสื้อ

                             วันศุกร์               @   น้ำดื่มวาสนาดี (น้ำปั่น)

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  4-8  ธันวาคม   2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา