แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ว่านหางจระเข้ 

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์           @   ประดิษฐ์กระถาง

                             วันอังคาร          @   ปลูกว่านหางจระเข้

                             วันพุธ               @   ว่านหางจระเข้โผล่จากดิน

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ตากผ้า

                             วันศุกร์               @   วุ้นว่านหางจระเข้

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  20-24  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา