แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ถั่วงอกขาวสวย 

เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   เมล็ดถั่วงอกสร้างสรรค์ (ปะติด)

                             วันอังคาร         @   พี่ต้นไม้ล้างจาน

                             วันพุธ               @   แบกต้นไม้ไปสร้างบ้าน

                             วันพฤหัสบดี      @   พี่ต้นไม้ซักผ้า

                             วันศุกร์             @   ปอเปี๊ยะเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  13-17  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา