แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องถั่วงอกขาวสวย 

เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์            @   ระบายสีต้นถั่วงอก

                            วันอังคาร          @   เพาะปลูกถั่วงอก

                             วันพุธ                @   พี่ต้นไม้โยกตามจังหวะ (เต้น)

                             วันพฤหัสบดี     @   ถั่วงอกหน้าขาว (ล้างหน้า)

                             วันศุกร์               @   ยำเส้นใส่ถั่วงอก

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  6-10  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา