แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์          @   -

                             วันอังคาร         @   -

                             วันพุธ                @   พี่ต้นไม้โยกตามจังหวะ (เต้น)

                             วันพฤหัสบดี      @   พิมพ์ภาพพี่ต้นไม้  (ประดิษฐ์)

                             วันศุกร์                @   ต้นไม้แห่งรัก  (ประดิษฐ์)

ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  1-3  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.30 - 11.30  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา