แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง

         เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์          @    ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ

                                    วันอังคาร         @    เช็ดกระจกวิเศษ

                                    วันพุธ                @    เกมกระต่ายบุกสวนแครอท

                                    วันพฤหัสบดี      @   การแต่งตัว

                                    วันศุกร์                @   น้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่26 – 30 กันยายน 2559  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา