แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ประดิษฐ์พวงมาลัยให้พ่อแม่

                           วันอังคาร           @    เช็ดกระจกวิเศษ

                            วันพุธ                @    เกมร่วมด้วยช่วยกัน (ส่งลูกโป่ง)

                            วันพฤหัสบดี      @   การแต่งตัว

                            วันศุกร์               @    วุ้นแห่งรัก

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 – 23 กันยายน 2559  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา