แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

                           วันอังคาร           @    การล้างจาน

                            วันพุธ                @    เต้นทำท่าประกอบเพลงกระต่ายขาว

                            วันพฤหัสบดี      @   การบรรจุน้ำยาล้างจาน

                            วันศุกร์               @    บาร์บีคิวผลไม้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่12 – 16 กันยายน 2559  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา