แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @   เสื้อแสนสวย

                            วันอังคาร          @    การล้างจาน

                            วันพุธ                 @   กระต่ายโยนบอล

                            วันพฤหัสบดี      @   การทำน้ำยาล้างจาน

                            วันศุกร์                @   ส้มตำ (ตำไทย)
ระยะเวลาที่สอน
: วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา