แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @  ประดิษฐ์ดัมเบล 

                           วันอังคาร           @   การล้างจาน

                            วันพุธ                @   แตะบอลเข้าโกล

                            วันพฤหัสบดี      @   เก็บขยะใส่ถัง

                            วันศุกร์               @    สลัด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่29 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2559  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา