แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @   ประดิษฐ์รั้ว

                            วันอังคาร         @    ปลูกผักหรรษา

                            วันพุธ                @    ให้อาหารกระต่าย (แครอท)

                            วันพฤหัสบดี      @   การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย(ปัสสาวะ)

                            วันศุกร์                @   ทอดมันหมู (ข้าวโพด)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา