แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ที่อยู่อาศั

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ปะติดรูปกระต่าย(ใช้เมล็ดถั่วเขียว)

                           วันอังคาร            @    ปลูกผักหรรษา

                            วันพุธ                 @   ให้อาหารกระต่าย (ผักบุ้ง)

                            วันพฤหัสบดี      @   การกิน

                            วันศุกร์                @   ผักชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา