แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ต้นไม้ครอบครัวกระต่าย

                          วันอังคาร            @    ทำความสะอาดหน้าต่าง

                            วันพุธ                 @    สร้างบ้านให้ตัวเอง

                            วันพฤหัสบดี      @   ทำความสะอาดบ้าน(กวาด ถู)

                            วันศุกร์                @    หลุมหลบภัย (ขนมครก)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่1 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา