แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @   ประดิษฐ์บ้านจากกล่อง

                          วันอังคาร            @    ทำความสะอาดบ้าน(กวาด ถู)

                            วันพุธ                 @   สร้างบ้านให้กระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @   เก็บขยะใส่ถังขยะ

                            วันศุกร์               @    โพรงไม้ยัดไส้ (แตงกวายัดไส้หมู)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา