แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์         @    ตุ๊กตาล้มลุกครอบครัว

                           วันอังคาร         @    พับผ้าให้คุณตา คุณยาย

                            วันพุธ             @    แสดงบทบาทสมมุตติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @   การสวมใส่เสื้อ

                            วันศุกร์            @   มหัศจรรย์ผัดผัก

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  18 – 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา