แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @   ประดิษฐ์ต้นไม้ครอบครัว

                           วันอังคาร           @    ถูบ้านของฉัน

                            วันพุธ                 @   แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @   ชำระหลังขับถ่าย (ล้างมือ)

                            วันศุกร์                @    ครอบครัวสุกี้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา