แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์         @   โมบายครอบครัว

                           วันอังคาร         @   ล้างจานให้แม่

                            วันพุธ             @  แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @  ล้างมือ/ล้างหน้า 

                            วันศุกร์            @   แกงจืดหรรษา

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา