แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @   ปุ๊กปุ๊ยขนกระต่าย

                           วันอังคาร           @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (เก็บ)

                            วันพุธ                 @   เกมกระต่ายพาเพลิน (กระโดด 2 ขา)

                            วันพฤหัสบดี      @   ทำความสะอาดแขนกระต่าย

                            วันศุกร์               @   น้ำดื่มกระต่าย (นมชมพู)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา