แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์              @    ประดิษฐ์หน้ากากกระต่าย

                           วันอังคาร            @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (ตาก)

                            วันพุธ                  @   เกมกระต่ายวิ่งเร็ว (วิ่ง)

                             วันพฤหัสบดี      @  ทำความสะอาดหน้ากระต่าย

                              วันศุกร์                @   กับข้าวกระต่าย (ไข่ตุ๋น)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา