แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ประดิษฐ์หูกระต่าย

                           วันอังคาร            @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (ซัก)

                            วันพุธ                 @   เกมกระต่ายน้อยขนอาหาร (เดิน)

                            วันพฤหัสบดี      @   ทำความสะอาดมือกระต่าย

                            วันศุกร์               @    ขนมหวานของกระต่าย (ขนมบัวลอย)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา