แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์         @   ประดิษฐ์กระต่ายจากจานกระดาษ

                          วันอังคาร         @    ความสะอาดบ้านกระต่าย (ถูพื้น)

                            วันพุธ             @    เต้นทำท่าทางประกอบเพลงกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี   @    เล่นเกมจับคู่เกี่ยวกับกระต่าย (จับคู่ภาพกระต่ายที่สีเหมือนกัน)

                            วันศุกร์            @    มาช่วยกันหั่นผักผลไม้อาหารของกระต่าย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา