แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์         @  ปะติดรูปกระต่าย 

                          วันอังคาร         @   ทำความสะอาดบ้านกระต่าย เช่น  กวาด  เช็ด ถู

                            วันพุธ             @  เต้นทำท่าทางประกอบเพลงกระต่ายขาว (ตักลูกปิงปองเดินข้ามสิ่งกีดขวาง)

                            วันพฤหัสบดี      @  เล่นเกมต่อส่วนกระกอบร่างกายของกระต่าย 

                            วันศุกร์            @   มารู้จักผักผลไม้อาหารของกระต่าย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา