แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

         วันจันทร์  ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ

         วันอังคาร เช็ดกระจกวิเศษ

        วันพุธ เกมกระต่ายบุกสวนแครอท

       วันพฤหัสบดี การแต่งตัว

        วันศุกร์ หลุมหลบภัย(ขนมครก )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่26 – 30 กันยายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์