แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

              วันจันทร์  ประดิษฐ์พวงมาลัยให้พ่อแม่

              วันอังคาร เช็ดกระจกวิเศษ

               วันพุธ     เกมร่วมด้วยช่วยกัน(ส่งลูกโป่ง )

                วันพฤหัสบดี การแต่งตัว

               วันศุกร์ ส้มตา

ระยะเวลาที่สอน: วันที่19 – 23 กันยายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์