แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

              วันจันทร์  ประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้าอัดลม

               วันอังคาร ประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

               วันพุธ เต้นทาท่าประกอบเพลงกระต่าย

                วันพฤหัสบดี การกรอกน้า

                วันศุกร์ ขนมจีบ

ระยะเวลาที่สอน: วันที่12 – 16 กันยายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา   สายสุวงค์