แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

          วันจันทร์  ประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

          วันอังคาร ล้างจาน

          วันพุธ กระต่ายโยนบอล

         วันพฤหัสบดี การทาน้ายาล้างจาน

           วันศุกร์ ส้มตา(ทอด )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่5 – 9 กันยายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์