แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

            วันจันทร์  ประดิษฐ์แตร

            วันอังคาร ล้างจาน

           วันพุธ แตะบอลเข้าโกร

          วันพฤหัสบดี การทาน้ายาล้างจาน

          วันศุกร์ น้าผลไม้ปั้น

ระยะเวลาที่สอน:วันที่29 สิงหาคม– 2 กันยายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์