แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

              วันจันทร์  ประดิษฐ์กระต่ายจากขวดน้า

              วันอังคาร ปลูกดอกไม้หรรษา

             วันพุธ การเก็บลูกบอลใส่ตระกร้า

             วันพฤหัสบดี การพับผ้าเช็ดตัว

             วันศุกร์ ทอดมันหมู(แครอท )

ระยะเวลาที่สอน:วันที่22 – 26 สิงหาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา    เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา สายสุวงค์