แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์  ประดิษฐ์รั้ว

             วันอังคาร ปลูกผักหรรษา(หอม )

             วันพุธ ให้อาหารกระต่าย(แครอท )

             วันพฤหัสบดี การทาความสะอาดหลังการขับถ่าย

             วันศุกร์ ลูกชิ้น(แครอท)

ระยะเวลาที่สอน: วันที่15 – 19 สิงหาคม559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์