แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์  ประดิษฐ์บ้านตัวเองจากกล่องนม

             วันอังคาร ปลูกผักหรรษา

             วันพุธ ให้อาหารกระต่าย(ถั่วฝักยาว )

             วันพฤหัสบดี การทาความสะอาดห้องเรียน

             วันศุกร์ หลุมหลบภัย(ขนมครก )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่8 – 12 สิงหาคม559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์